Dokumentacija

Ob prevozih zdravil ali skladiščenju predmetov v podjetju poskrbimo za vso spremno dokumentacijo, ki se hrani in arhivira v podjetju najmanj deset let. Vsa dokumentacija je skrbno varovana in se lahko hrani v klasični papirni ali elektronski obliki. Pri prevzemu predmetov ali vozil v skladiščenje, se za posamezni predmet izdela prevzemni zapisnik z vsemi podrobnostmi o stanju predmeta. Za vsak predmet se izdelajo foto posnetki, ki so kot vsa ostala dokumentacija spremni vir informacij o stanju predmeta ob uskladiščenju. Naročniku tako v podjetju zagotavljamo skrbno in natančno sledljivost celotne dokumentacije, hrambo le te in zaupnost ter tajnost vseh podatkov.

Back to top